Login Accedi ^
Italiano
Registrati
Registrati su Weekeep! Trova i tuoi amici di Facebook, organizza i tuoi viaggi e visita oltre 1.000.000 eventi in tutto il mondo!
Accedi con Facebook
Accedi con Google+
Facebook Google+
X
RISULTATI
MAPPA
DETTAGLIO
$mapTile_Titolo
$mapTile_Immagine
$mapTile_Indirizzo
$mapTile_LastMinute
$mapTile_Durata
Località
Dormire
Mangiare
Offerte Speciali
Eventi
Mostra tutte le 7 categorieMostra meno categorie
Mostra tutte le 11 LOCALITAMostra meno località
Mostra tutte le 23 sistemazioniMostra meno sistemazioni
PREZZO : da € a
OSPITI :
CAMERE :
STELLE : da a
Mostra tutte le 13 categorieMostra meno categorie
Mostra tutte le 13 categorieMostra meno categorie

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИЗЛОЖБА НА АЛБИНО ПИТИ /Известни българи и чуждестранни твор

Towers Gallery 5 Lachezar Stanchev Str., ground flloor /Sopharma Business Towers/, Sofia, Bulgaria
Google+

Знаете ли какво обединява космонавта Георги Иванов, Александър Чирков, Христо Явашев – Кристо, Валя Балканска, Васил Найденов, Димитър Бербатов, Желю Желев, Станка Златева, Стоянка Мутафова и италианския фотограф Марко Де Сантис?
Това, което ги обединява е творецът Албино Пити и съвместните му творби с известните български имена, намерили своето място в галерия за съвременно изкуство Towers Gallery by Art Rental от 12.05.2014г до 31.05.2014г !
Албино Пити е италиански художник, който отдавна е надхвърлил призванието да бъде просто художник, както и рамките на родината си. Неговата лична философия за изкуството и създаването го карат да разкъсва окови, да прескача рамки, да срива табута и норми и да търси новото. Карат го да търси себе си неуморно, яростно да се надскача, да изпразва цялата си вътрешна динамика и енергия, да устремява целия си творчески и емоционален заряд и да ражда експлозии в платната си.
Албино Пити е създал няколко движения в съвременното изкуство като Експансионизъм, Абстрактен символизъм, Трансвизионизъм. Работата му се простира далеч над стандартните похвати в изобразителното изкуство. Той смело търси нови форми на изява в инсталацията, интерактивното изкуство и пърформънса. Пити получава международно признание и негови творби се излагат в музеи и галерии в целия свят.
Днес Албино Пити е в България за да завърши един от най – интересните си проекти. Той е посветен на Христо Явашев – Кристо.
Христо Явашев е световноизвестен артист - авангардист, чието име е записано в историята на съвременното изкуство в резултат на смелите му проекти като опаковането на Райхстага, най-стария мост в Париж, 38 километровите завеси в Калифорния и платнените портали в Сентръл Парк в Ню Йорк. Роден и получил част от художественото си образование в България Кристо продължава обучението си в Прага и Виена. Напуска социалистическия лагер, скрит в тоалетната на международен влак. Съвсем млад прави портрети на Де Гол и се прочува като рисувач от ранга на Веласкес и Рубенс. Христо Явашев, с артистичен псевдоним Кристо вероятно е най-известният жив художник в целия свят. Той е фактор в 140 музея в света и един от големите поводи за гордост на България.
Вдъхновен от родината на своя колега и приятел и с голямо уважение към творчеството му Пити си позволява да представи на българската публика една концептуална изложба съвместно с италианския фотограф Марко Де Сантис.
Същевременно като човек и като артист той застава зад една благотворителна и социална кауза за да ни покаже, че изкуството е най- великото средство, което обединява, лекува, изгражда, развива и преобразява нас и света ни. Целта на изложбата е да съдейства на фондация „Димитър Бербатов“, която подпомага социалната интеграция и личностната реализация на талантливи деца в неравностойно положение, работи в посока образоването на младите хора и предоставяне на възможности да развиват качествено своите дарби.
В този проект Пити обединява двайсет и шест знакови личности от обществения, културния и политическия живот на страната. Александър Томов (борец), Александър Чирков, Божидар Искренов, Бойко Борисов, Боян Радев, Валя Балканска, Васил Найденов, Гала, Георги Иванов (космонавт), Даниел Боримиров, Димитър Бербатов, Желю Желев, Иван Абаджиев, Илиана Раева, Йордан Йовчев, Недялко Йорданов, Нешка Робева, Ники Кънчев, Сергей Станишев, сестри Малееви, Слави Трифонов, Станка Златева, Стефан Данаилов, Стефка Костадинова, Стоянка Мутафова и Христо Стоичков правят първите щрихи за всяка от картините, които Албино Пити завършва по своя неповторим и уникален начин.


Всички двадесет и шест картини са безценни, не само заради невероятния талант на признат художник като Пити, а и поради факта, че принос за тях имат и българи, доказали и записали своите имена в историята на България. Поради тези причини, картините ще бъдат продавани чрез нестандартен търг. Всеки може да предложи своята цена и да напише защо иска да притежава определена картина на e-mail: offers@artrental.bg
В края на изложбата Албино Пити ще реши кой ще бъде новият собственик на всяка картина, но не само заради цената която е предложена, а и заради причината с която всеки е обосновал своето желание. Част от събраните средства ще бъдат в помощ на деца от Фондация „ Димитър Бербатов“.


Изложбата ще бъде представена от 12.05.2014 до 31.05.2014 в Галерия за съвременно изкуство Towers Gallery by Art Rental. Официалното събитие, отбелязващо изложбата ще се състои на 22.05.2014г. от 19:00, на което се очаква да присъстват личностите застанали зад инициативата.Towers Gallery е проект на компания Арт Рентал и се намира в Софарма Бизнес Тауърс, ул. Лъчезар Станчев 5, София.

Партньори на събитието са Бутикова Изба "Тодорофф" и Chivas Regal.

-----------------------------------------
Do you know what unites the cosmonaut Georgi Ivanov, Aleksandar Chirkov, Hristo Yavacheff – Christo, Valia Balkanska, Vassil Naydenov, Dimitar Berbatov, Zheliu Zhelev, Stanka Zlateva, Stoyanka Mutafova and the Italian photographer Marco De Santis?
What connects them is the Italian artist Albino PItti and his collective artworks with the famous Bulgarian names, found their place in Gallery for Contemporary Art Towers Gallery by Art Rental, from 10th May 2014 to 31th May 2014!
Albino Pitti is an Italian artist that has gone a way over being called an artist, as well as the boundaries of his home. His personal philosophy on art and creation make him tear chains, cross frames, and look for the new. It makes him search for himself tirelessly, to transcend furiously, to empty all of his inner dynamics and energy, to rush across his whole creative and emotional explosion and create them on his canvases.
Albino Pitti has created several movements in contemporary art like Expansionism, Abstract Symbolism, Transvisionism. His work extends far beyond the standard techniques in art. He boldly seeks new forms of expression in the installations, the interactive art and performance. Pitti receives international acclaim and his works are displayed in museums and galleries worldwide.
Today Albino Pitti is in Bulgaria to finish one of his most interesting projects. It is dedicated to Hristo Yavacheff – Christo.
Hristo Yavacheff is a world known avant-garde artist, whose name is written in the history of contemporary art as a result of his bold projects such as packaging of the Reichstag, the oldest bridge in Paris, the 38-km of curtains in California and the cloth portals in Central Park in New York. Born and partly educated in art in Bulgaria, Christo continues his education in Prague and Vienna. He left the socialist camp, hidden in the toilet of an international train. When very yound, he made portraits of De Gaulle and becomes famous as an artist as big as Velasquez and Rubens. Christo Yavacheff, with the artistic name of Christo is probably the most famous artist alive in the whole world. He is a big factor in 140 museums in the world and is one of the biggest reasons for pride in Bulgaria.
Inspired by the home of his colleague and friend and with great respect to his art, Pitti allows to present to the Bulgarian audience a conceptual exhibition together with the Italian photographer Marco De Santis, that also lives in Bulgaria.
At the same time, as a person and an artist, he stands behind a charitable and social cause to show us that art is the greatest tool that unites, heals, builds develops and transforms us and our world. The goal of the exhibition is to assist “Dimitar Berbatov” Foundation, which helps social integration and the personal realization of talented unprivileged children, works towards the education of young people and provides opportunities for them to develop their talents.
In this project Pitti unites twenty-six important figures from the social, cultural and political life of the country. Aleksandar Tomov, Aleksandar Chirkov, Bozhidar Iskrenov, Boiko Borisov, Boyan Radev, Valia Balkanska, Vassil Naydenov, Gala, Georgi Ivanov /the cosmonaut/, Daniel Borimirov, Dimitar Berbatov, Zheliu Zhelev, Ivan Abadzhiev, Iliana Raeva, Iordan Iovchev, Nedyalko Yordanov, Neshka Robeva, Niki Kanchev, Sergei Stanishev, Maleevi Sisters, Slavi Trifonov, Stanka Zlateva, Stefan Danailov, Stefka Kostadinova, Stoyanka Mutafova and Hristo Stoichkov make the first sketches for each of the paintings that Albino Pitti finishes in his unique way.
All twenty-six paintings are priceless, not only because of the incredible talent of a known artist like Pitti, but also due to the fact that the contributors to them are Bulgarians, enrolled in the history of Bulgaria. Because of these reasons, the paintings will be sold in a unique way. Everyone can offer a price and say why he/she wants to have a certain painting at: offers@artrental.bg
In the end of the exhibition, Albino Pitti will take the decision who the new owners of the paintings will be. Not only because of the offered price, but also because of the reason, stated in the e-mail. A part of the funds raised will go to Dimitar Berbatov Foundation.

The exhibition will be displayed from 12th May to 31st May 2014 in Gallery for Contemporary Art Towers Gallery by Art Rental. The official opening of the exhibition will take place on 22nd May 2014 at 7.00pm. The event is expected to be visited by some of the people, supporting the initiative. Towers Gallery is a project by Art Rental and is situated in Sopharma Business Towers, 5 Lachezar Stanchev Str. In Sofia.

Partners of the event are Todoroff Wine Cellar and Chivas Regal Bulgaria!

Veniteci a trovare
il 22 maggio 2014

Che Tempo fa

Recensioni

Caricamento...
Caricamento...
In questa zona i nostri Partner offrono: