Login Accedi ^
Italiano
Registrati
Registrati su Weekeep! Trova i tuoi amici di Facebook, organizza i tuoi viaggi e visita oltre 1.000.000 eventi in tutto il mondo!
Accedi con Facebook
Accedi con Google+
Facebook Google+
X
RISULTATI
MAPPA
DETTAGLIO
$mapTile_Titolo
$mapTile_Immagine
$mapTile_Indirizzo
$mapTile_LastMinute
$mapTile_Durata
Località
Dormire
Mangiare
Offerte Speciali
Eventi
Mostra tutte le 7 categorieMostra meno categorie
Mostra tutte le 11 LOCALITAMostra meno località
Mostra tutte le 23 sistemazioniMostra meno sistemazioni
PREZZO : da € a
OSPITI :
CAMERE :
STELLE : da a
Mostra tutte le 13 categorieMostra meno categorie
Mostra tutte le 13 categorieMostra meno categorie

United for Equality : CALL FOR THE EUROPEAN ELECTIONS

Parlement Européen - Strasbourg Strasburgo, Francia
Google+

Below, you can find this call In English, German, Austrian, Belgian, Bulgarian, Danish, Spanish, Greek, Hungarian, Dutch, Italian, Irish, Portuguese, Polish, Swedish, Czech

You can sign it here :
http://www.poteapote.com/united-for-equality-en

Ci dessous vous pouvez trouver l'appel en Anglais, Allemand, Autrichien, Belge, Bulgare, Danois, Espagnol, Grec, Hongrois, Hollandais, Italien, Irlandais, Portugais, Polonais, Suédois, Tchèque .

Vous pouvez le signer sur ce site : http://www.poteapote.com/unis-pour-egalite-fr

---------------------------------------------
Összefogás az egyenlőségért

Európában jelenleg 30 millió nem európai, külhoni polgár él (az európai össznépesség 6 százaléka). Részesei az Unión belüli népesség megújulásának, lendületet adnak a kultúrának és gazdaságnak is.

A válsággal sokszor összefüggésbe hozzák különböző kormányok a bevándorlók jogait, és úgy döntenek, hogy védelem címszó alatt lezárják az „Európa Erőd” határait. A szélsőjobboldali pártok a gyűlöletbeszédjeikben a romákat, muszlimokat, zsidókat hibáztatják a szerintük rasszista bűncselekményekért.

Egységes Európaként kiállunk, mert mindannyian mások, de mindannyian egyenlőek vagyunk, összefogunk a fasizmus és a rasszizmus ellen, és együtt kiáltjuk, hogy „Soha többé!”

Habár az emberi jogok lefitymálásának és lenézésének már most megvan az eredménye: barbár cselekedetekben mutatkoznak meg, amelyek az emberiség lelkiismeretét felháborítják (Egyetemes Emberi Jogok Nyilatkozata).

- Megkérjük az Európai Parlamentet, hogy védje az Európai Unió által létrehozott egyenlőség elvét.

- Követelünk egy egységes európai törvényt, ami biztosítja a migránsok jogait a belépéshez és a letelepedéshez. Azt szeretnék, ha minden nem bejelentett dolgozó kapjon tartózkodási engedélyt.

- Követeljük, hogy minden külhoni szavazhasson a helyi (önkormányzati) választásokon az Unión belül.

- Egyenlő (munka)jogokat követelünk mind az európai és nem európai polgárnak, ha dolgozni akarnak.

- Követeljük, hogy a rasszista bűncselekményeket vizsgálják ki – Európában mindenhol.

- Követeljük, hogy lehessen legálisan csoportos keresetet benyújtani, azért, hogy hatékonyabban tudjunk harcolni a diszkrimináció ellen.

Együtt képesek vagyunk az egyenlőséget valósággá változtatni, egy felebaráti szeretettel teli és szolidáris Európáért, amely holnap győzedelmeskedni fog !

-----------------------------------------------------

Unidos para a Igualdade

A Europa tem actualmente 30 milhões de residentes estrangeiros não pertencentes à UE (6% da população). Eles contribuem para o crescimento demográfico na Europa e para o dinamismo económico e cultural.

Com a crise, muitos governos têm restringido os direitos dos imigrantes e decidiu fechar as fronteiras ao "paraíso europeu" . A extrema direita ao propagar um discurso de ódio contra os imigrantes, contra os romenos, contra os muçulmanos, contra os judeus, levou ao aumento de crimes de raciais.

Europa, levantem-se todos diferentes, todos iguais, unidos contra o fascismo e contra o racismo, para dizer " nunca mais".

Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que revoltaram a consciência da Humanidade, pedimos ao Parlamento Europeu para defender os princípios da igualdade (princípio "base" da União Europeia) .

- Fazemos apelo a UE, para a criação de uma legislação a fim de garantir a entrada e permanência dos direitos dos imigrantes . Exigimos a legalização de todos os trabalhadores em situação irregular.

- Exigimos que em todos os países europeus o direito de voto as eleições locais, seja concedido aos residentes estrangeiros.

-Exigimos direitos trabalhistas iguais para residentes estrangeiros, sem distinção entre europeus e não-europeus.

- Exigimos sanções da justiça em toda a Europa em actos racistas. Apelamos a legalização do " testings " e acção colectiva para lutar mais eficazmente contra a discriminação.

Juntos vamos tornar a igualdade uma realidade para uma Europa fraterna e solidária que será vitoriosa amanhã.

------------------------------------------------------

United for Equality

Europe now counts 30 million non-European foreign citizens (6% of the whole population). They take part in the demographic renewal of the Union, in its cultural and economic dynamism.

With the crisis context, many governments narrowed migrants’ rights and decided to close the borders of a “Fortress Europe”. Far-right parties, by spreading their hateful speeches, against Rom population, Muslims, Jewish people generated racist crimes.

In the whole of Europe, we are standing up, all different, all equal, united against fascism and racism to say “Never again!”

Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind (Universal Declaration of Human Rights), we ask the European Parliament to defend the founding equality principles of the European Union.

- We claim a European legislation that will ensure migrants rights to enter and reside. We want that every undocumented worker be granted residence.

- We demand the right to vote in local election for foreign citizens in every country of the Union

- We want equality in the right to work for both non-European and European citizens

- We claim for Justice to punish racist actions, everywhere in Europe. We ask for testings and Class Actions to be legalized, in order to fight discrimination more efficiently.

Together, let us make Equality a Reality, for a fraternal and solidary Europe that will be victorious tomorrow!

-----------------------------------------------------

Обединени за равенство

Към този момент в Европейския съюз има над 30 милиона чуждестранни граждани, които не са европейци (6% от цялото население). Те допринасят както за демографското обновление на Съюза, така и за културния и икономическия му динамизъм.

В контекста на кризата, много парламенти намалиха правата на мигрантите и решиха да затворят границата на т. нар. „Крепост Европа“. Крайно десни партии, чрез разпространяване на речи на омразата срещу ромско население, срещу мюсюлмани или срещу евреи, извършиха расистки престъпления.
В цяла Европа, ние се изправяме, различни, но равни и обединени, срещу фашизма и расизма, за да кажем „Никога повече!“.

Като се има предвид, че незачитане и неуважение на правата на човека доведоха до варварски деяния, които потресоха човешката същност (Всеобща декларация за правата на човека), ние се обръщаме към Европейския парламент с молба да защити принципа на равенство, основополагащ за Европейския съюз.

- Ние желаем европейско законодателство, което ще осигури на мигранти правата за влизане и пребиваване. Ние искаме да урегулираме всеки работник без документи.

- Ние настояваме чуждестранни граждани да имат право на глас в местни избори във всяка страна на ЕС.

- Ние искаме равенство в правото на работа за европейски и чуждестранни граждани.

- Ние претендираме за справедливост при наказанието на расистки действия, навсякъде из Европа. Ние искаме легализиране на „тестинги“ и общи действия, за да се борим по-ефективно с дискриминацията.

Заедно, нека направим Равенството Реалност, за една братска и солидарна Европа, която ще бъде победител в утрешния ден!

--------------------------------------

Verenigd voor gelijkheid

Europa telt momenteel 30 miljoen niet Europese buitenlandse bewoners (6 % van de bevolking). Ze dragen bij tot de demografische vernieuwing van Europa, de economische en culturele dynamiek.

In een tijd van crisis hebben heel wat regeringen de rechten van de immigranten beperkt en besloten de grenzen van "Europa vesting" te sluiten. De extreem-rechts, in het propageren van haatspraken tegen immigranten, Roma, Moslims en Joden heeft geleid tot racistische misdaden.

In heel Europa verzetten we ons allemaal verschillende – allemaal gelijk, tegen het fascisme en tegen het racisme om te zeggen " nooit meer ".

Overwegende dat het negeren en de minachting van de rechten van de mens geleid hebben tot barbaarse handelingen die het geweten van de mensheid ( DUDH) hebben verontwaardigd, vragen we aan het Europees Parlement om de grondbeginselen van de gelijkheid van de Europese Unie te verdedigen.

- We eisen de Europese wetgeving op het toegangsrecht en het verblijf van de immigranten te waarborgen. We eisen de regularisatie van alle werknemers zonder papieren.

- We eisen dat in alle Europese landen het stemrecht wordt toegekend aan buitenlandse bewoners in lokale verkiezingen

- We eisen gelijke arbeidsrechten voor buitenlandse bewoners zonder onderscheid tussen Europese en niet Europese.

- We eisen dat de Justities van gans Europa de racistische daden sanctioneert.
We dringen aan op de legalisering van de "keuringen" en op collectieve acties om efficiënter te strijden tegen discriminatie.

Laten we samen van gelijkheid een weizelijkheid voor Broederlijke en verenigd Europa maken die morgen zal overwinnen.

---------------------------------------------------

Společne pro rovnost

V Evropě nyní žije 30 milionů mimoevropských imigrantů (6% populace). Podílejí se na demografické obnově Unie, jejím kulturním a ekonomickém rozvoji.

V souvislosti s krizí hodně vlád zúžilo práva imigrantů a rozhodlo zavřít hranice "Fortress Europe". Krajně pravicové strany svými nenávistnými projevy proti Romům, muslimům, Židům zapříčinily rasově motivované zločiny.

V celé Evropě stojíme, každý jiný, všichni si rovni, spojeni proti fašismu a rasismu, abychom řekli "Už nikdy!".

Vzhledem k lhostejnosti a pohrdání lidskými právy, které vedlo k barbarským činům, urážejícím svědomí lídstva (Všeobecná deklarace lidských práv), žádáme Evropský parlament, aby obhajoval základní principy rovnosti Evropské Unie.

Požadujeme evropskou legislativu, která zajistí přistěhovalcům práva vstupu a pobytu. Chceme, aby každému pracovníku bez dokladů byl povolen pobyt.

Žádáme volební právo v místních volbách pro každého zahraničního obyvatele ve všech zemích Unie.

Chceme rovné pracovní příležitosti pro evropské i neevropské občany.

Žádáme justici, aby potrestala rasistické jednání kdekoliv v Evropě. Požadujeme uzákonění prostředků, aby bylo možné efektivněji bojovat proti diskriminaci.

Pojďme společně učinit rovnost skutečností pro bratrskou a solidární Evropu, která zítra zvítězí!

--------------------------------------------------------

Zjednoczeni w imę Równości

Europę zamieszkuje obecnie 30 milionów obywateli krajów spoza Unii (6% całej populacji). Biorą oni udział w odnowie demograficznej Unii Europejskiej, w jej kulturowej i ekonomicznej przemianie.

W kontekście kryzysu, wiele rządów ograniczyło prawa imigrantów i postanowiło zamknąć granice "Europejskiej Fortecy". Skrajnie prawicowe partie, poprzez szerzenie języka nienawiści skierowanego przeciwko Romom, Muzułmanom i Żydom doprowadziły do fali aktów przemocy na tle rasistowskim.

W całej Europie, wszyscy różni, ale równi, powstajemy zjednoczeni przeciwko faszyzmowi i rasizmowi, aby powiedzieć "Nigdy więcej!"

Gdy zlekceważenie problemu i pogarda dla praw człowieka doprowadziły do aktów barbarzyństwa, które wstrząsneły sumieniem całej ludzkości (stąd Deklaracja Praw Człowieka), wzywamy Parlament Europejski do obrony zasad równości leżących u podstaw pryncypiów Unii Europejskiej.

- Żądamy Europejskiej Struktury broniącej praw emigrantów do swobodnego wjazdu na teren Unii, i możliwości zamieszkania. Chcemy by każdy nieudokumentowany pracownik, dostał zakwaterowanie.

-Żądamy prawa do głosowania w wyborach do samorządów dla cudzoziemców w każdym z krajów Unii Europejskiej.

-Chcemy równości w prawie do pracy dla osób spoza Unii.

-Żądamy sprawiedliwości, w celu ukarania sprawców aktów rasizmu, wszędzie na terenie Europy. Chcemy wprowadzenia testów, i akcji informacyjnych, aby bardziej efektywnie zwalczać dyskryminację

Razem, sprawmy by Równość stała się Rzeczywistością, dla braterskiej i solidarnej Europy, razem do zwycięstwa!

-----------------------------------------------------

Forenede for Ligestilling.

Europa tæller nu 30 millioner ikke-europæiske borgere (6 % af den samlede befolkning) De tager deres del af den demografiske fornyelse af den europæiske union, både den kulturelle men også i den økonomiske dynamik.

I sammenhæng med finanskrisen har mange regeringer begrænset emigranternes rettigheder og besluttet at lukke grænserne til "Fort Europa" .

Højreekstremistiske partier har med deres hadefulde taler, været med at skabe nye racister mod Romaer, Muslimer og Jøder. De har nærmest opmuntrede til racistiske forbrydelser.

Igennem hele Europa, har vores forening rejst sig, alle forskellige, og alle ligeværdige, forenede mod fascisme og racisme, for at sige "Nej, Aldrig igen!"

Tilsidesættelse af og foragt for menneskerettighederne har ført til barbariske handlinger, der har oprørt menneskehedens samvittighed (Universal Declaration of Human Rights), Vi beder det Europæiske parlament om at forsvare de grundliggende ligeværdigheds principper i EU.

- Vi ønsker en europæisk lovgivning der vil sikre enhver indvandrers ret til indrejse og ophold. Vi ønsker enhver illegal arbejder mostager en opholdstilladelse.

- Vi ønsker emigranterne får retten til at stemme ved lokalvalgene i hvert et land der er med i EU.

- Vi ønsker ligestilling i forhold til retten til arbejde, for både ikke-europæiske og europæiske borgere.

- Vi beder om retfærdighed, til at sagsøge racistiske handlinger over hele Europa.

-Vi beder om kollektive søgsmål skal legaliseres, for at diskrimination kan bekæmpes mere effektivt.

Lad os sammen gøre ligestilling til virkelighed for et broderlig og solidarisk Europa, der vil sejre i morgen!sejre i morgen!

----------------------------------------------------------------

Unite per l'uguaglianza

Attualmente l'Europa conta 30 milioni di cittadini stranieri extra-europei ( 6 % dell'intera popolazione) che prendono parte al rinnovamento demografico dell'Unione, al suo dinamismo culturale ed economico .

Con la crisi molti governi hanno ridotto i diritti dei migranti e ha deciso di chiudere i confini creando una "Fortezza Europa ". I partiti di estrema destra, diffondendo i loro discorsi di odio, contro la popolazione rom, i musulmani e gli ebrei, hanno generato crimini razzisti .

In tutta l’Europa, ci siamo alzati, noi tutti diversi, noi tutti uguali, per essere uniti contro il fascismo e il razzismo, per dire "Mai più!"

Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità (Dichiarazione Universale dei Diritti Umani), chiediamo al Parlamento europeo di difendere i principi di uguaglianza fondatori dell'Unione europea .

- Noi rivendichiamo una legislazione europea che garantisca i diritti dei migranti a entrare e risiedere . Vogliamo che a ogni lavoratore senza documenti venga concessa residenza.

- Chiediamo il diritto di voto alle elezioni amministrative per i cittadini stranieri in ogni paese dell'Unione

- Noi vogliamo l'uguaglianza nel diritto al lavoro per tutti i cittadini sia per non europei che per gli europei

- Noi chiediamo giustizia contro le azioni razziste, ovunque in Europa . Chiediamo che fortestings e Class Actions siano legalizzati, al fine di una efficiente (efficace?) lotta alla discriminazione.

Insieme, facciamo dell'uguaglianza una realtà, per un'Europa fraterna e solidale che sarà vittoriosa domani!

-----------------------------------------------------------

Ενωμένοι για την Ισότητα

Η Ευρώπη αριθμεί σήμερα 30 εκατομμύρια μη ευρωπαίους ξένους πολίτες ( 6 % του συνολικού πληθυσμού ) . Παίρνουν μέρος στη δημογραφική ανανέωση της Ένωσης , στον πολιτιστικό και οικονομικό δυναμισμό του .

Με το πλαίσιο της κρίσης , πολλές κυβερνήσεις περιόρισε τα δικαιώματα των μεταναστών και αποφάσισε να κλείσει τα σύνορα της « Ευρώπη-φρούριο» . Ακροδεξιά κόμματα , με τη διάδοση μίσους ομιλίες τους , κατά Τσιγγάνων , Μουσουλμάνων, Εβραίων που δημιουργούνται ρατσιστικά εγκλήματα .

Σε ολόκληρη την Ευρώπη , είμαστε όρθιοι , Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι, ενωμένοι ενάντια στο φασισμό και το ρατσισμό να πει "Never again ! "

Επειδή η παραγνώριση και η περιφρόνηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου οδήγησαν σε πράξεις βαρβαρότητας , που εξεγείρουν την ανθρώπινη συνείδηση ( Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ) , θα ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υπερασπιστεί τις θεμελιώδεις αρχές της ισότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

- Διεκδικούμε μια ευρωπαϊκή νομοθεσία που θα διασφαλίζει τα δικαιώματα των μεταναστών να εισέλθουν και να διαμείνουν . Θέλουμε ότι κάθε εργαζόμενο χωρίς χαρτιά να χορηγείται άδεια παραμονής .

- Απαιτούμε το δικαίωμα ψήφου στις τοπικές εκλογές για τους ξένους πολίτες σε κάθε χώρα της Ένωσης

- Θέλουμε ισότητα στο δικαίωμα στην εργασία και για μη - ευρωπαϊκών και των ευρωπαίων πολιτών

- Διεκδικούμε Δικαιοσύνης να τιμωρήσει ρατσιστικές ενέργειες , παντού στην Ευρώπη . Ζητάμε δοκιμασίες και τις δράσεις της κατηγορίας να νομιμοποιηθούν , προκειμένου να καταπολεμήσουν τις διακρίσεις πιο αποτελεσματικά

Μαζί , ας κάνουμε πραγματικότητα την ισότητα , για μια αδελφική και αλληλέγγυα Ευρώπη που θα είναι νικηφόρα αύριο !

---------------------------------------------------------

Vereint für die Gleichheit!

Europa zählt nun 30 Millionen nicht-europäischen ausländische Bürger (6 % der Gesamtbevölkerung ). Sie nehmen an der demografischen Erneuerung der Union , in seiner kulturellen und wirtschaftlichen Dynamik.

Mit der Krise Zusammenhang verengt viele Regierungen die Rechte der Migranten und beschlossen, die Grenzen der " Festung Europa" zu schließen. Far -Rechts-Parteien , durch die Verbreitung ihrer hasserfüllten Reden gegen Rom Bevölkerung , Muslime, Juden erzeugt rassistische Verbrechen .

In ganz Europa sind wir im Stehen, Alle anders, alle gleich , gegen Faschismus und Rassismus vereint zu sagen: " Nie wieder! "
Da die Nichtanerkennung und Verachtung der Menschenrechte zu Akten der Barbarei , die das Gewissen der Menschheit (Allgemeine Erklärung der Menschenrechte) mit Empörung erfüllen , bitten wir das Europäische Parlament auf die Gründungsprinzipien der Gleichheit der Europäischen Union zu verteidigen.

Wir behaupten, eine europäische Gesetzgebung , die Migranten Rechte auf Einreise und Aufenthalt gewährleisten. Wir möchten , dass jeder Arbeiter ohne Papiere Aufenthalt gewährt werden.

Wir fordern das Recht, an Kommunalwahlen für ausländische Bürger in jedem Land der Union zu stimmen

Wir wollen Gleichstellung im Recht, für sowohl nicht- europäischen und europäischen Bürger arbeiten

Wir haben den Anspruch für Gerechtigkeit , rassistische Aktionen in Europa bestrafen , überall. Wir bitten um Prüfungen und Klassen Aktionen legalisiert werden , um Diskriminierung effizienter bekämpfen.

Lassen Sie uns gemeinsam machen Gleichheit eine Reality für einen brüderlichen und solidarischen Europas, das morgen siegreich sein wird !


----------------------------------------------------------------

A la veille des élections européennes, avec les Maisons des Potes, nous demandons aux candidats au parlement Européen de s'engager en faveur de l'Egalité contre le racisme et les discriminations. Avec cet appel nous unissons nos forces avec celles de tous les antiracistes mobilisés contre l’extrême droite dans toute l'Europe :

----------------------------------------------------------------

Unis pour l’Egalité

L’Europe compte actuellement 30 millions de résidents étrangers non européens (6% de la population). Ils contribuent au renouvellement démographique de l’Europe, à son dynamisme économique et culturel.

Dans un contexte de crise, de nombreux gouvernements ont restreint les droits des immigrés et ont décidé de fermer les frontières d’une « Europe forteresse ». L’extrême droite en propageant des discours de haine contre les immigrés, contre les Roms, contre les musulmans, contre les juifs a engendré des crimes racistes.

Dans toute l’Europe, nous nous levons, tous différents-tous égaux, unis contre le fascisme et contre le racisme pour dire « Plus jamais ça ».

Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’Homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité (DUDH) nous demandons au parlement européen de défendre les principes d’égalité fondateurs de l’Union européenne.

- Nous réclamons une législation européenne pour garantir les droits d’entrée et de séjour des immigrés. Nous réclamons la régularisation de tous les travailleurs sans papiers.

- Nous réclamons que dans tous les pays d’Europe le droit de vote soit accordé aux résidents étrangers aux élections locales

- Nous réclamons l’égalité des droits au travail pour les résidents étrangers sans distinction entre européens et non européens.

- Nous demandons que la Justice sanctionne dans toute l’Europe les actes racistes. Nous demandons la légalisation des « testings » et des actions collectives pour lutter plus efficacement contre les discriminations.

Ensemble faisons de l’Egalité une Réalité pour une Europe fraternelle et Solidaire qui sera victorieuse demain.
----------------------------------------------------------------

Unidos por la Igualdad

En la actualidad Europa cuenta con 30 millones de residentes extranjeros no europeos (6% de la población total), quienes contribuyen a la expansión demográfica del continente, así como a su dinamismo económico y cultural.

En un contexto de crisis, varios gobiernos han restringido los derechos de los inmigrantes y han decidido cerrarles las fronteras de una “Europa impenetrable”. La extrema derecha con sus discursos de odio en contra de los inmigrantes, de los gitanos, de los musulmanes y de los judíos ha ocasionado crímenes racistas.

En toda Europa, nos levantamos, todos diferentes – todos iguales, unidos contra el fascismo y el racismo para decir “ya no más”.

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los Derechos del Hombre han llevado a actos de barbarie que sublevan la consciencia humana (DUDH), pedimos al Parlamento Europeo la defensa de los principios de igualdad fundadores de la Unión Europea.

· Reclamamos una legislación europea que garantice los derechos de entrada y de residencia de los inmigrantes. Reclamamos la regularización de todos los trabajadores indocumentados.

· Reclamamos que en todos los países de Europa el derecho al voto sea otorgado a los residentes extranjeros en las elecciones locales.

· Reclamamos la igualdad de derechos en el trabajo para los residentes extranjeros sin distinción entre europeos y no europeos.

· Reclamamos que la Justicia sancione en toda Europa los actos racistas. Reclamamos la legislación del “testing” y de las acciones colectivas para luchar efectivamente contra las discriminaciones.

Juntos haremos de la Igualdad una Realidad por una Europa fraterna y solidaria, una Europa que mañana será victoriosa.

Veniteci a trovare
dal 25 maggio al 24 settembre 2014

Che Tempo fa

Recensioni

Caricamento...
Caricamento...
In questa zona i nostri Partner offrono: