Login Accedi ^
Italiano
Registrati
Registrati su Weekeep! Trova i tuoi amici di Facebook, organizza i tuoi viaggi e visita oltre 1.000.000 eventi in tutto il mondo!
Accedi con Facebook
Accedi con Google+
Facebook Google+
X
RISULTATI
MAPPA
DETTAGLIO
$mapTile_Titolo
$mapTile_Immagine
$mapTile_Indirizzo
$mapTile_LastMinute
$mapTile_Durata
Località
Dormire
Mangiare
Offerte Speciali
Eventi
Mostra tutte le 7 categorieMostra meno categorie
Mostra tutte le 11 LOCALITAMostra meno località
Mostra tutte le 23 sistemazioniMostra meno sistemazioni
PREZZO : da € a
OSPITI :
CAMERE :
STELLE : da a
Mostra tutte le 13 categorieMostra meno categorie
Mostra tutte le 13 categorieMostra meno categorie

Anna Witt: Frika më e keqe, fantazia më e mirë / Worst fear, best fantasy

Stacion - Center for Contemporary Art Prishtina Zija Prishtina Str., Pristina
Google+

Anna Witt
Frika më e keqe, fantazia më e mirë

29/5/2014 – 28/6/2014
Hapja: 29/5/2014, ora 20:00

Cila është gjëja më e keqe që mund të ju ndodhë? Cila është gjëja më e mirë që mund ta paramendoni?” janë pyetje konkrete, për të cilat kanë reflektuar njerëz të ndryshëm në rrugët e Prishtinës. Të ndërtuara mbi dialog, shënime të shkurta dhe parashikime për të ardhmën, hedhën tek njëra – tjetëra, duke krijuar një përspektivë dy-fytyrëshe. Mendimi me skenarë është metodë e zakonshme për planifikim strategjik.

Skenarë të ndryshëm që simulojnë gjasat dhe problemet në mënyrë që të zbulohen dobësitë në sistem. Skenari i rastit më të keq dhe më të mirë shënojnë kufijtë e një hapësire ku gjithçka mund të ndodhë. Skenare të ndryshme po ashtu përshkruhen në këshillat ndërkombëtare për udhëtime.

Ato janë shërbime qeveritare për udhëtarë që ofrojnë informata për sigurinë e vendeve tjera. Duke krahasuar versionet zyrtare të vendeve të ndryshme, doli në pah ndryshueshmëria dhe ndjeshmëria e përdorimit të gjuhës, në vrazhdësinë e intepretimit e ndonjëherë këto të dhëna janë edhe kontradiktore. Duket se të dhënat zyrtare thurren me interpretime individuale dhe frika personale. Një punë e bazuar në informatat tekstuale të përmbledhura shfrytëzohën për krijimin e tregimeve të ndryshme nga burimi i njejtë.

Anna Witt është ftuar si artiste në rezidencë në AiR Stacion, program rezidencial i zhvilluar nga Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë. Ekspozita prezanton punën që është zhvilluar në vend gjatë rezidencës.

Frika më e keqe, fantasia më e mirë, titulli i ekspozitës është po ashtu titulli i punës qëndrore të ekspozitës. Frika më e keqe, fantazia më mirë, është një video-instalacion në dy kanale, që shfaqë dy herë personin e njejtë duke imagjinuar një herë rastin më të keq dhe një herë rastin më të mirë të një skenari, me temë personale, shoqëror apo politike për të cilin ata dëshirojnë të flasin. Planifikimi përmes skenarit është metodë për planifikim strategjik që përdoret në ekonomi por po ashtu edhe në politikë në mënyrë që të bëhen më fleksibile planet për të ardhmën. Duke filluar nga interesimi i saj për përceptimin ndërkombëtar për vendin të krijuar nga mediat, thashëthëmet dhe burime zyrtare, Anna Witt ka kryer hulumtim mbi këshillat qeveritare të vendeve të ndryshme.

Anna Witt, e lindur me 1981 në Gjermani jeton dhe punon në Vjenë. Duke punuar me intervenime përformuese dhe video- instalacion, puna e saj ka të bëjë me ndërtimin e stereotipeve kulturore dhe me pozicionimin e individëve në sisteme shoqërore. Ambivalenti i punës saj qëndron mes ri-krijimit fiktiv dhe inskenimin dokumentues që përfaqësojnë problematikën e formimit të subjektit në relacion me politikat e identitetit, kolektivit dhe të drejtat e nënshtetësisë. Së fundmi puna e saj është ekspozuar në Galerie Tania Wagner, Berlin 2014 (ekspozitë personale), An I for an Eye, Austrian Cultural Forum, New York, Risc Society, MOCA Museum of Contemporary Art Taipei, Taiwan; Fremd & Eigen, Galerie im Taxispalais, seu Innsbruck; Emscherkunst 13, Triennale Ruhrgebiet (Kat.); Over the Rainbor, Kunstmuseum St.Gallen; We only dream of places and resistance, for now, Lux/ICA Biennial of Moving Images Londër 2013, dhe ka fituar /mimin për Art BC21 nga Boston Consulting dhe Belverdere Contemporary, Vjenë.

Anna Witt: Frika më e keqe, fantazia më e mirë në Stacion – Qendra për Art Bashkëkohor Prishtinë përkrahët nga: Ministria e Edukimit dhe Kulturës Austriake (BMUKK), Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit e Republikës së Kosovës, Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport e Komunës së Prishtinës, X-print dhe DZG.


*

Anna Witt
Worst fear, best fantasy

29/5/2014 – 28/6/2014
Opening: 29/5/2014 at 20:00


"What is the worst thing that could happen? What is the best thing you can imagine?"
are the concrete questions, reflected by different people in the streets of Prishtina.
Built up in a dialog, short notes and prognosis about the future are thrown at each other, creating a double-faced perspective.
Scenario thinking is a common method in strategic planning. Different scenarios are simulating chances and problems to detect weakness in a system. The worst case and the best case scenario are marking the borders of a space where everything could happen.

Different scenarios are also described in international travel advice.
They are a governmental service for travelers to provide safety information about other countries. Comparing the different countries official versions it turned out that they vary in the sensibility of used language, the severity of interpretation and sometimes are even contradictory. It seems that the official information are interwoven with individual interpretations and personal fears.
In a text based work the collected information is used to create different stories out of the same source.

Anna Witt was invited for an artist residence at AiR Stacion, the residency program developed by Stacion - Center of Contemporary Art Prishtina. The exhibition is presenting the work developed on site during the residency.

Worst fear, best fantasy, the title of the exhibition is also title of the central work part of the exhibition.

Worst fear, best fantasy is a 2 channel video-installation, showing two times the same persons imaging one time a worst case and one time a best case scenario of a private, social of political topic they want to talk about.
Scenario planning is a strategy planning method used in the economy but also in politics to make flexible long term plans for the future.

Starting from her interest in the countries international public perception created by media, rumors and official sources, Anna Witt did a research about the different countries governmental travel advice.


Anna Witt, born in 1981 in Germany, lives and works in Vienna.
Working with performative intervention and video installation, her practice deals with the construction of cultural stereotypes and individuals positioning within social systems. Her works ambivalently sit between fictional re-enactment and documentary staging and represent the problematic of subject-formation in relation to identity politics, collectivity and citizenship rights.

Recently her work has been shown at Galerie Tanja Wagner, Berlin, 2014 (solo show),
An I for an Eye, Austrian Cultural Forum, New York , Risc Society, MOCA Museum of Contemporary ArtTaipei, Taiwan; Fremd & Eigen, Galerie im Taxispalais, Innsbruck ; Emscherkunst 13, Triennale Ruhrgebiet (Kat.); Over the Rainbow, Kunstmuseum St. Gallen; We only dream of places and resistance, for now, Lux/ICA Biennial of Moving Images, London
In 2013 she received the BC21 Art Award from Boston Consulting and Belvedere Contemporary, Vienna.

Anna Witt: Worst fear, best fantasy at Stacion - Center for Contemporary Art Prishtina is supported by: Austrian Ministry of Education and Culture (BMUKK), Ministry of Culture, Youth and Sports of the Republic of Kosovo, Directorate for Culture, Youth and Sports of the Municipality of Prishtina, X-print and DZG

Veniteci a trovare
dal 29 maggio al 28 giugno 2014

Che Tempo fa

Recensioni

Caricamento...
Caricamento...
In questa zona i nostri Partner offrono: