Login Accedi ^
Italiano
Registrati
Registrati su Weekeep! Trova i tuoi amici di Facebook, organizza i tuoi viaggi e visita oltre 1.000.000 eventi in tutto il mondo!
Accedi con Facebook
Accedi con Google+
Facebook Google+
X
RISULTATI
MAPPA
DETTAGLIO
$mapTile_Titolo
$mapTile_Immagine
$mapTile_Indirizzo
$mapTile_LastMinute
$mapTile_Durata
Località
Dormire
Mangiare
Offerte Speciali
Eventi
Mostra tutte le 7 categorieMostra meno categorie
Mostra tutte le 11 LOCALITAMostra meno località
Mostra tutte le 23 sistemazioniMostra meno sistemazioni
PREZZO : da € a
OSPITI :
CAMERE :
STELLE : da a
Mostra tutte le 13 categorieMostra meno categorie
Mostra tutte le 13 categorieMostra meno categorie

Johanna Karlsson & Tommy Hilding, 22.5–29.6 2014, Galleri Magnus Karlsson

Galleri Magnus Karlsson Fredsgatan 12, Stoccolma, Svezia
Google+

Välkommen till vernissage torsdag 22 maj kl. 17.00–20.00!

JOHANNA KARLSSON
Avsnitt
22.5–29.6 2014

(english version below)

Vi har glädjen att presentera Johanna Karlssons nionde utställning på galleriet. Avsnitt presenterar nya skulpturer och teckning i en rumslig installation.

De minutiöst detaljrika avsnitt av natur som Johanna Karlsson dissekerar och konstruerar är de som ligger i gränslandet mellan stad och land. En natur som är påverkad av människan och existerar i skuggan av civilisationen. Naturen omformas – berget sprängs, jorden grävs och träden fälls – och innehåller berättelser som tystnar. En grävd grop är en tillfällig ordning av naturlig materia som både talar om svunnen tid och om något som komma skall. En tillfällig, till synes betydelselös situation som i Johanna Karlssons skulpturer blir något permanent och signifikant. Ett stycke tid som läggs i en evig loop.

Johanna Karlsson tar fragment av naturen till ett kulturellt sammanhang och resultatet blir en laboratorieliknande presentation med en känslomässig laddning – en personlig och poetisk naturvetenskap. Hon studerar noggrant men letar inte, hennes gropar är inte en arkeologs. Det är en uppgrävning, omgrävning och ett omordnande. Ett undersökande utan slutpunkt med en övertygande metodik att berätta om kultur genom att skildra natur. Om vad vi i vår miljö väljer att vårda och vad vi försummar. Om vårt ständiga behov att organisera, strukturera, ändra, belägra eller överge.

Johanna Karlsson skriver i sina naturstudier inte in särskilda symboliska eller tematiska narrativ. De tillhör den större berättelsen om alltings födelse, konstruktion och förstörelse. Tiden som läggs i arbetet är synonymt med innehållet.

Johanna Karlsson (f.1968) bor och arbetar i Stockholm. Separatutställningar i urval: Landskrona Konsthall, Sweden, tillsammans med Maria Hall (2013), Galleri Monica Strandberg, Kalmar, tillsammans med Maria Hall (2013), Galleri Magnus Karlsson, Stockholm, (2012, 2010, 2009, 2007, 2005, 2003, 2001), Galleri 1, Göteborg (2010, 2003), Galleri Ahnlund, Umeå (2005, 2002) och Bror Hjorths hus, Uppsala (2001).

Se en trailer för utställningen:
http://www.gallerimagnuskarlsson.com/news/trailer-exhibition-avsnitt-chapters-johanna-karlsson

Mer information om Johanna Karlsson:
http://www.gallerimagnuskarlsson.com/artists/johanna-karlsson

--

TOMMY HILDING
Amygdala
22.5–29.6 2014

Vi har glädjen att presentera Tommy Hildings elfte utställning på galleriet.

Amygdala* presenterar en ny serie målningar i galleriets inre rum.

Tommy Hildings Amygdala är ett fiktivt samhälle byggt på vår verkliga omvärld. Det är målningar där skilda uttryck och varierat utförande blandats och ger en känsla av de olika ursprung och kanaler vi dagligen får information och intryck ifrån. Vissa bilder är närmast objektiva, dokumentära skildringar av allmängiltiga miljöer som alla kan känna igen, medan andra är mer subjektiva bearbetningar av det digitala bruset som dränker oss. Här finns också högst privata fragment ur konstnärens egen vardag.

I målningarna kan man ana det hot, eller den rädsla, som ständigt ligger och lurar under ytan i vårt samhälle. Det ligger som ett spänningsfält över hela bildflödet även där det vid en första anblick verkar som om inget särskilt händer. Antalet målningar byggs på i en ständig dialog med de bilder som redan kommit till. Alla bidrar de till att spegla den komplexa verklighet vi lever i. Välkommen till Amygdala – nästan som hemma.

Birgitta Rubin skrev i DN (130117) om Tommy Hildings förra utställning på galleriet:

”De till synes fotorealistiska verken bygger på manipulerade förlagor men även överlagringar av landskap, ansikten eller helt nonfigurativa ’störningar’. Hilding behärskar gråskalans alla nyanser och kontrasterar uttryck och former, som abstraherade huslådor med expressiva molnformationer.”

*Amygdala är två mandelformade delar av hjärnan. De räknas till det limbiska systemet och fungerar som centrum för emotionsstyrda reaktioner och har kopplingar till associativa synbarksområden och en central roll i samband med känslor som rädsla, skräck och vrede. Amygdala har också stor betydelse för inlärning av och minnet av starkt känsloladdade händelser.

Tommy Hilding, f.1954 i Skagersvik. Bor och arbetar i Stockholm. Separatutställningar i urval: Galleri Magnus Karlsson, Stockholm (2013, 2011, 2009, 2006, 2003, 2000, 1998), Oskarshamns Konsthall (2012, 1999), Olle Nymans ateljéer, Saltsjö Duvnäs (2012), Galleri Thomassen, Göteborg (2011, 2007, 2003), Angles Gallery, Santa Monica, USA (2008), ArtSpace, Raleigh, USA (2004), Rialto Center, Atlanta, USA (2004) och The Embassy of Sweden, Washington, USA (2003).

Mer information om Tommy Hilding:
http://www.gallerimagnuskarlsson.com/artists/tommy-hilding

--
(In English)

JOHANNA KARLSSON
Avsnitt
22.5–29.6 2014

We are pleased to present Johanna Karlsson’s (b. 1968) ninth exhibition at the gallery.
Chapters presents new sculptures and drawings in a spatial installation.

The meticulously detailed sections of nature that Johanna Karlsson dissects and constructs, are those that are on the boundary between city and untouched countryside. This is a nature influenced by man, existing in the shadow of civilization. The nature is transformed – rocks are broken, soil is dug up and trees are felled – and it carries stories that are silenced. An excavated hole is a temporary order of natural matter that both talks about bygone eras and something that is yet to come. In Johanna Karlsson’s sculptures, an occasional, seemingly insignificant situation becomes something permanent and significant. A piece of time in an eternal loop.

Johanna Karlsson takes fragments of nature into a cultural context, and the result is a laboratory-like presentation with an emotional load – a personal and poetic natural science. She is studying carefully but not searching, her excavations are not an archaeologist. It is an exploration without endpoint with a convincing methodology to tell about culture by depicting nature. It’s about what we choose to cherish and what we neglect in our natural environment. About our constant need to organize, structure, change, besiege or abandon.

Johanna Karlsson does not ad any special symbolic or thematic narratives to her nature studies. They belong to the larger story of all thing’s birth, construction and destruction. The time spent with the work is synonymous with the content.

Johanna Karlsson (b. 1968) lives and works in Stockholm. Selected Solo Exhibitions: Landskrona Konsthall, Landskrona, Sweden; along with Maria Hall (2013), Galleri Monica Strandberg, Kalmar, Sweden; along with Maria Hall (2013), Galleri Magnus Karlsson, Stockholm, Sweden (2012, 2010, 2009, 2007, 2005, 2003; 2001), Galleri 1, Gothenburg, Sweden (2010, 2003), Galleri Ahnlund, Umeå, Sweden (2005, 2002) and Bror Hjorths hus, Uppsala, Sweden (2001).

Reception Thursday May 22, 5–8 pm.

Watch a trailer for the exhibition:
www.gallerimagnuskarlsson.com

--

TOMMY HILDING
Amygdala
22.5–29.6 2014

We are pleased to present Tommy Hilding’s (b.1954) 11th exhibition at the gallery.
Amygdala presents a new series of paintings in the inner room of the gallery.

Tommy Hilding’s Amygdala* is a fictional location based upon our real world. It is a series of paintings where different expressions and varied techniques are presented together, giving it a sense of the different origins and channels that we receive daily information and impressions from. Some images are almost as objective registrations, documentary depictions of universal environments, while others are a more subjective processing of the digital noise that drowns us. There are also highly personal fragments of the artist’s own life.
In the paintings one can sense the threat, or the fear, that is constantly lurking beneath the surface of our society. It lies like a tension field over the whole flow of images, even those where at the first glance nothing special happens. The series grows in constant dialogue and all together they reflect the complex reality we live in. Welcome to Amygdala – almost like home.

Birgitta Rubin wrote in DN (130117) on Tommy Hilding’s last exhibition at the gallery:

”The seemingly photorealistic works are based on manipulated originals but also overlays of landscapes, faces, or completely non-figurative 'interferences'. Hilding masters all the nuances of the grey scale and he is contrasting expressions and forms, as abstracted house-boxes with expressive cloud formations.”

*The Amygdala, is two almond-shaped parts of the brain. They belong to the limbic system and acts as a center for emotion driven reactions and has a central role in emotions such as fear, horror and anger. The amygdala is also very important for learning and for remembering highly emotionally charged events.

Tommy Hilding, born 1954 in Skagersvik. Lives and works in Stockholm. Selected Solo Exhibitions: Galleri Magnus Karlsson, Stockholm, Sweden (2013, 2011, 2009, 2006, 2003, 2000, 1998), Oskarshamn Konsthall, Sweden (2012, 1999), Olle Nymans ateljeér, Saltsjö Duvnäs, Sweden (2012), Galleri Thomassen, Gothenburg, Sweden (2011, 2007, 2003), Angles Gallery, Santa Monica, USA (2008), ArtSpace, Raleigh, USA (2004), Rialto Center, Atlanta, USA (2004) and The Embassy of Sweden, Washington, USA (2003).

Reception Thursday May 22, 5–8 pm.

Veniteci a trovare
dal 22 maggio al 29 giugno 2014

Che Tempo fa

Recensioni

Caricamento...
Caricamento...
In questa zona i nostri Partner offrono: