Login Accedi ^
Italiano
Registrati
Registrati su Weekeep! Trova i tuoi amici di Facebook, organizza i tuoi viaggi e visita oltre 1.000.000 eventi in tutto il mondo!
Accedi con Facebook
Accedi con Google+
Facebook Google+
X
RISULTATI
MAPPA
DETTAGLIO
$mapTile_Titolo
$mapTile_Immagine
$mapTile_Indirizzo
$mapTile_LastMinute
$mapTile_Durata
Località
Dormire
Mangiare
Offerte Speciali
Eventi
Mostra tutte le 7 categorieMostra meno categorie
Mostra tutte le 11 LOCALITAMostra meno località
Mostra tutte le 23 sistemazioniMostra meno sistemazioni
PREZZO : da € a
OSPITI :
CAMERE :
STELLE : da a
Mostra tutte le 13 categorieMostra meno categorie
Mostra tutte le 13 categorieMostra meno categorie

Budapest diary - Gábor Koós

SODA gallery Školská, Bratislava, Slovacchia
Google+

Budapest diary
Gábor Koós - Solo show
in partnership with Chimera Project, Budapest Hunary

Opening: 3. June. 2014, Tuesday, 19.00 hod.
Exhibition: 4. 06. – 28. 6. 2014

SODA gallery present solo show of Slovak artist lives in Budapest - Gabor Koos.
Koós Gabor (b. 1981 in Lucenec, Slovakia), graduated 2012 as "Master of Fine Art in Printmaking" in the Hungarian Academy of Fine Art in Budapest. In 2013 and 2014 he won the Derkovits Gyula Art Prise, which is the most important award in Hungary for emerging artists. Since then he had several exhibitions in renowned institutions and biennals, in the Kunsthalle Budapest; in the Institute of Contemporary Art, Dunaújváros; at the 25th and 26th Miskolc Graphic Triennal, 1st and 2nd International Biennial of Drawing and Graphic Arts in Győr, at the Ist Szekler's Graphic Biennal in Saint George. As recently announced he won with his "Budapest Diary" Series the Prize of the Hungarian Graphic-Fundation at the Miskolc Graphic Biennal 2014 (Hungary).

Gábor work is about preserving. He record and document personally relevant issues, objects and places. This approach is in line with diary-writing and it grew out organically from a travel, during his time as an artist in residence in Glasgow. Being away for the first time and being on his own, it became very important for Gábor to document his experiences, which were in a way mirroring his independency.
Gábor wanted to find the most simply, most direct way of preserving. And he also wanted that his work reflects his personal affection to the documented object. From this motivation two techniques emerged, which both are deeply rooted in the tradition of printmaking, but in a sense also completely negate this tradition.

The first approach was direct printing by using frottage technique: he basically (over)painted his object, which became the matrix and with printing it on paper he could save the traces of people around him, grass in the park or a piece of stone etc. Gábor compiled this prints in an artist book, the Glasgow diary.The other approach, that he first time elaborated for his diploma work, is based on woodcut technique. Large scale woodcuts allow him to preserve and transmit the experience and monumentality of bigger objects - in case of his diploma - Glasgows towers. The towers in Glasgow, dominate the city landscape with their size, they had an overwhelming, almost mesmerizing effect on me. Based on Gabor own photos he made woodcuts about three Glasgow towers. He arranged the works as an installation, where he placed the print on the wall and the corresponding matrix to its feet, lying on the floor. Showing print and its matrix together evokes a shadow effect, which not only reflects the monumentality of these towers but also his thinking about printmaking. Although woodcutting is a reproductive technique, Gábor strictly produce unique prints: that’s why the matrix and the print form the artwork as a unity. To treat matrix and print both as unique and original objects reflects the problematic of copy and original, which is inherent in any printmaking process. The self chosen restriction to make only one print from a matrix is also a statement, which contrasts the nature of printmaking.

In author latest Budapest diary series he combined these two ways of documenting. Using the woodcut based installation format he „printed” and reconstructed his personal environment: the courtyard of his first own flat, the street, where Gábor lives and the metro train he use every day on his way to h studio. The Budapest diary preserves authors way towards an autonomous life. To capture the ambivalence of feelings, which belong to this process he frottage-printed objects, like his water- and gas-meter, which became a symbol for paying bills, or the wall of the Hungarian Kunsthalle, where Gábor Kóos exhibited his award-winning artwork and which became a memory of his first success in art.


SK
SODA gallery predstaví samostatnú výstavu umelca slovenského pôvodu žijúceho v Budapešti - Gabora KÓOSa.
Kóos Gabor (1981 v Lučenec, Slovensko), absolvoval 2012 "Master of Fine Art Grafiku" na maďarskej Akadémii výtvarných umení v Budapešti. V rokoch 2013 a 2014 vyhral Derkovits Gyula Art Prise, čo je najdôležitejšie ocenenie v Maďarsku pre začínajúcich umelcov. Od tej doby mal niekoľko výstav v renomovaných inštitúcií a na bienále v Kunsthalle v Budapešti; v Institute of Contemporary Art, Dunaújváros; 25. a 26. Miskolc Grafické Triennále, 1. a 2. medzinárodné bienále kresby a grafiky v Győry, I. Szekler grafické Bienále v Saint George. A len nedávno o vyhral so svojou "Budapešť Diary" sériou/ktorá bude prezentovaná v SODA gallery/ Cenu maďarského Graphická nadáciu na Miskolc grafické Bienále 2014 (Maďarsko).


Práca Gábora Kóosa je v prvom rade o zachovávaní a pamäti miest. Zaznamenáva a dokumentuje osobne dôležité otázky, predmety a miesta. Tento prístup je v súlade s denníkovým písaním a vznikol prirodzene na cestách počas jeho pôsobenia na rezidencii v Glasgowe. „Byť preč po prvýkrát v živote odkázený sám na seba“, sa stalo lajt motívom tvorby a bolo pre autora veľmi dôležité zdokumentovať túto skúsenosť, ktorá odzrkadlovala jeho nezávislosť . Gábor chcel nájsť najjednoduchší a najpriamejší spôsob ako toto všetko zachytiť a zaznamenať. Najmä chcel aby jeho práca odrážala jeho osobnú náklonnosť k zdokumentovaného objektu či miestu. Tu vznikol aj nápad využiť dve techniky, pričom obe sú hlboko zakorenené v tradícii grafiky, ale v istom zmysle aj úplne negujú ich samotnú tradíciu.

Prvým prístupom je priama tlač pomocou frottage techniky: v podstate autor maľuje priamo objekt, ktorý sa následne stáva matricou a tlač na papier by mohol zachrániť stopy ľudí okolo neho, trávu v parku alebo kus kameňa atď. Jedným z výstupov Gábora bola aj autorská kniha s názvom Glasgow diary. Druhým spôsobom práce, ktorý bol prvýkrát spracovaný v jeho diplomovej práci, je založený na technike drevorytu. Veľká mierka drevorytu mu umožnuje zachovávať a odovzdávať skúsenosti a to najmä monumentalitu väčších objektov. Ako tomu bolo aj v prípade diplomovej práce - Glasgows towers. Veže v Glasgowe dominujú mestskej krajine s ich dominantnosťou a majú drvivý takmer hypnotizujúci účinok na autora. Na základe autorských fotografií vytvoril autor drevoryt troch veží
v Glasgowe. Práce inštaluje ako objekty /dvojice/, kde tlač vešia na stenu a zodpovedajúce matrice ležia /v prípade veží/ na podlahe, pričom tlač a prislúchajúca matrica spolu vytvárajú efekt tieňa, ktorý nielen odráža monumentalitu týchto veží, ale aj autorove zmýšlanie o samotnej grafike. Hoci drevoryt je reprodukčná technika, Gábor prísne vyrába unikátne jednokusové výtlačky. Aj to je dôvodom, prečo matrice a tlače tvoria jednotný celok a sú inštalované spoločne. Prácou s matricou a výtlačkom ako s jedinečným a originálnym objektom reflektuje autor problematiku kópie a originálu, ktorý je vlastný každému procesu grafiky a tlače. Gáborove rozhodnutie o obmedzení vytvárať len jediný výtlačok z matrice je tiež jedným z autorových stratégií, ktorá priamo kontrastuje povahou grafiky.

Autor vo svojej najnovšej sérií s názvom Budapest diary spája tieto dva spôsoby dokumentovania. Využitím techniky drevorytu a spoločnej inštalačnie s výtlačkom "vytláča" a rekonštruuje jeho osobné životné prostredie: dvor jeho prvého vlastného bytu, ulice, kde autor žije, či metro, ktoré denne používať na ceste do štúdia. Budapest diary zachytáva autorovu vlastnú cestu k autonómny životu. Zachytávaním ambivalencie pocitov, ktoré patria do tohto procesu „frottage – printov“, rovnako ako jeho autorská technika „water- and gas-meterô, ktorá sa stala symbolom pre platenie účtov, alebo stena maďarskej Kunsthalle, kde Gábor Koós vystavoval výherne a odcenené diela, sú tak spomienkou na jeho prvé úspechy v umeleckej tvorbe.

Gábor Kóos vo svojej budúcej práci chce pracovať týmto spôsobom dokumentácie pri zachovaní úplných priestorov či vytvorením prostredia . V najnovších prácach sa snaží rozvíjať svoju techniku a prácu s grafikou a inštaláciou aj v 3D rozmeroch. V daľsích inštaláciach chce autor pracovať a používať symbol lovu, ktorý má význam pre neho, skrz skúsenosť svojho otca, ktorý je profesionálny lovec . Gábor che zachrániť svoje a otcove spomienky v priebehu času reprodukovaním lesa tak presne ako je to možné. Skrz symbol lovu Gábor tiež premýšľa o najnovšom vývoji na trhu s umením, ktorý následne che interpretovať aintegrovať do svojho osobného denníka.SODA gallery,
Skolska 9, 811 07 Bratislava

Veniteci a trovare
dal 3 al 28 giugno 2014

Che Tempo fa

Recensioni

Caricamento...
Caricamento...
In questa zona i nostri Partner offrono: