Login Accedi ^
Italiano
Registrati
Registrati su Weekeep! Trova i tuoi amici di Facebook, organizza i tuoi viaggi e visita oltre 1.000.000 eventi in tutto il mondo!
Accedi con Facebook
Accedi con Google+
Facebook Google+
X
RISULTATI
MAPPA
DETTAGLIO
$mapTile_Titolo
$mapTile_Immagine
$mapTile_Indirizzo
$mapTile_LastMinute
$mapTile_Durata
Località
Dormire
Mangiare
Offerte Speciali
Eventi
Mostra tutte le 7 categorieMostra meno categorie
Mostra tutte le 11 LOCALITAMostra meno località
Mostra tutte le 23 sistemazioniMostra meno sistemazioni
PREZZO : da € a
OSPITI :
CAMERE :
STELLE : da a
Mostra tutte le 13 categorieMostra meno categorie
Mostra tutte le 13 categorieMostra meno categorie

ZADOŚĆUCZYNIENIE - REMEDY - EXHIBITION OF CONTEMPORARY ART

Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu ul.3 Maja 91a, Zabrze, Polonia
Google+

ZADOŚĆUCZYNIENIE
WYSTAWA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

Pierwszy Wernisaż wystawy nastąpi w Zabrzu
18 października 2014
o godz. 18:00 (sobota)

Wystawę w Zabrzańskim MOK-u będzie można oglądać do 15 listopada 2014
Cała wystawa zostanie następnie przeniesiona do Centrum Sztuki - Kartonovnia w Warszawie przy ul. Hożej 51

Drugi Wernisaż wystawy nastąpi w Warszawie
27 listopada 2014
o godz. 19:00 (czwartek)

Wystawę w Centrum Sztuki – Kartonovnia będzie można oglądać do 9 stycznia 2015.
Po tym terminie prace należy odebrać osobiście lub będą odsyłane na koszt autora.
Termin ostatecznego odbioru prac: 9 luty 2015

Artyści uczestniczący w wystawie swoje prace mogą dostarczać osobiście lub za pośrednictwem poczty na własny koszt. (maksymalny format: 2m x 2m)
Tematyka prac dowolna, technika dowolna. każdy daje tylko jedną pracę.
Prace należy dostarczyć do:

Miejski Ośrodek Kultury
ul. 3 Maja 91a,
41-800 Zabrze,
Biuro: tel./fax 32/278 08 02,
tel. 531 614 667
e-mail: kontakt@mok.art.pl

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia podczas transportu.

Termin nadsyłania prac:
Od 1 lipca 2014 do 19 września 2014 (decyduje data wpływu do MOK)
Tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 – 15:00

Do udziału w wystawie organizatorzy zapraszają, artystów plastyków, muzyków, poetów, pisarzy, architektów, projektantów oraz partnerów/sponsorów.

Zaproszenie dla artystów różnych dziedzin sztuki do wystawy "Zadośćuczynienie" w Zabrzu

18 października 2014 o godzinie 18:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu odbędzie się wernisaż zbiorowej międzynarodowej wystawy sztuki współczesnej pt.: " Zadośćuczynienie". (Hasło robocze: "Artyści poszkodowanym").

Organizatorzy chcą zadośćuczynić osobom pokrzywdzonym przez los, zapraszając na wernisaż min.: dzieci z domów dziecka, osoby niepełnosprawne, osoby z domów opieki społecznej, bezdomnych itp..

Na wernisażu chcą te osoby ugościć jedzeniem, napojami i prezentami, dlatego już teraz apelują do wszystkich sponsorów o pomoc w zakupie tych produktów lub dostarczeniu jedzenia, picia, prezentów w dniu wernisażu. Logo sponsora który wesprze akcję ukaże się we wszystkich materiałach promujących imprezę.(internet, banery, plakaty, media, katalogi).

W wystawie mogą brać udział:
1. Absolwenci uczelni artystycznych (również studenci i licencjaci)
2. Członkowie ZPAP, ZPAF, ZLP, SPP
3. Artyści malarze, rzeźbiarze, graficy, projektanci, fotograficy, filmowcy, reżyserzy, literaci, poeci, architekci, video artyści, performerzy i artyści dopuszczeni przez organizatora wystawy.
W wystawie mogą brać udział artyści z całego świata. Na wernisażu oprócz oglądania dzieł plastycznych będziemy mogli podziwiać wielu artystów estradowych.

Artyści uczestniczący w wystawie (opłata za udział w wystawie 120zł lub 30 euro - na wydruk katalogów, plakatów, banerów, wernisaż, poczęstunek)

Artyści estradowi, zespoły również do 19 września 2014 mogą się zgłaszać
(występują charytatywnie, ale będą umieszczeni w katalogu wystawy).
Kontakt: Witold Berus tel. 885 434 930
e-mail: witoldberus@wp.eu

Uczestnicy wystawy przesyłają materiał do katalogu na e-mail: witoldberus@wp.eu

Cały materiał do katalogu przesyłają w jednym e-mailu ( w temacie wysyłki proszę wpisać imię i nazwisko artysty):
1. zdjęcie portretowe artysty (jpg)
2. zdjęcie pracy (jpg)
3. życiorys twórcy (Word)
4. kopię dowodu opłaty organizacyjnej (jpg)

KONTO, NA KTÓRE NALEŻY WPŁACAĆ OPŁATĘ ORGANIZACYJNĄ (120 ZŁ LUB 30 EURO)
W POLSCE:
21 1140 2004 0000 3402 5371 1922
SEBASTIAN BERUS
UL.WOLNOŚCI 282A M.11
41-800 ZABRZE
ZA GRANICĄ:
PL21 1140 2004 0000 3402 5371 1922
SEBASTIAN BERUS
UL.WOLNOŚCI 282A M.11
41-800 ZABRZE
KOD BIC/SWIFT MBANKU: BREXPLPWMBK
SORT CODE/NUMER ROZLICZENIOWY – 11402004
MBANK S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING) LODZ, AL. PIŁSUDSKIEGO 3,
90-368 ŁÓDŹ

Artyści estradowi (zespoły muzyczne, taneczne, aktorzy, chóry, wokaliści, soliści) przesyłają na e-mail: witoldberus@wp.wp.eu tylko swoje zdjęcie do katalogu i nie ponoszą kosztów organizacyjnych.

Prace plastyczne (obrazy, grafiki, wiersze, fotografie, rzeźby itp.) proszę przesyłać (lub przywozić osobiście) na własny koszt (odbiór prac również na koszt autora pracy)
na adres:
Miejski Ośrodek Kultury
ul. 3 Maja 91a
41-800 Zabrze
(prace wymagające oprawy autorzy sami oprawiają/wskazany pleksiglas).

REMEDY
EXHIBITION OF CONTEMPORARY ART

The first opening of the exhibition will take place in Zabrze
October 18th, 2014
the chair. 18:00 (Saturday )

The exhibition in Zabrzańskie MOK - in will be on display until November 15, 2014
The exhibition will then be transferred to the Center for the Arts - Kartonovnia
in Warsaw at ul . Hoza 51

The second opening of the exhibition will take place in Warsaw
November 27, 2014
the chair. 19:00 (Thursday)

The exhibition at the Art Centre - Kartonownia will be on display until January 9, 2015 .
After this date, the work must be collected in person or be returned at the expense of the author.
Deadline for final acceptance of the work : February 9, 2015

Artists participating in the exhibition of his works can deliver in person or by mail at your own expense . (maximum size : 2m x 2m )
The subject of work any technique in any order.
Entries should be submitted to :

Miejski Ośrodek Kultury
ul. 3 Maja 91a
41-800 Zabrze
Poland
Office : tel. / Fax: 32/278 08 02 ,
Tel: +48 531 614 667
E- mail: kontakt@mok.art.pl

The organizers are not liable for any damage during transport.

Deadline for submissions :
From 1 July 2014 to 19 September 2014 (the date of receipt by the MOK )
Only on weekdays from Monday to Friday from 07:00 - 15:00

To participate in the exhibition organizers invite , artists , musicians , poets , writers , architects , designers , and partners / sponsors .

Call for artists from various fields of art for the exhibition " Atonement " in Zabrze

October 18th, 2014 at 18:00 pm in the Municipal Cultural Centre in Zabrze will be opening a collective international contemporary art exhibitions Fri : " Atonement " . ( Password operation: " Artists victims " ) .

The organizers want to make amends to victims by fate , inviting to the opening minutes . : Children from orphanages , disabled people , people with social care homes , homeless etc. .

At the opening of these people want to serve up food , drink and gifts , so now appealing to all the sponsors for help in buying these products or providing food, drink , gifts on the day of the opening . Sponsor's logo that will support the action appears in all materials promoting the event . (Internet, banners , posters , media , catalogs ) .

The exhibition can participate :
First graduates of art academies (including students and licencjaci )
2 Members ZPAP ZPAF , ZLP , SPP
3 Artists painters, sculptors , graphic artists , designers , photographers , writers , poets , architects , video artists , performers and artists admitted by the organizer of the exhibition.
The exhibition is open to artists from all over the world. In addition to watching the opening of the works of art will be able to enjoy the many entertainers .

Artists participating in the exhibition (fee for participation in the exhibition of 120 zł or 30 euros - for print catalogs, posters , banners , opening , refreshments )

Entertainers , bands also to 19 September 2014 can apply
( there are charity , but will be placed in the exhibition catalog ) .
Contact: Witold Berus tel +48 885 434 930
E- mail: witoldberus@wp.eu

Participants of the exhibition catalog send material by
e - mail: witoldberus@wp.eu

All the material to the directory send in one e-mail ( the subject of delivery , please enter the artist's name ) :
1 artist portrait photo (jpg)
2 working image (jpg)
3 CV creator (Word )
4 copy of proof of payment of the organizational (jpg)

ACCOUNT FOR WHICH organizational fee must be paid ( 120 zł OR 30 EURO )
POLAND :
21 1140 2004 0000 3402 5371 1922
SEBASTIAN BERUS
UL.WOLNOŚCI 282A M.11
41-800 Zabrze
ABROAD :
PL21 1140 2004 0000 3402 5371 1922
SEBASTIAN BERUS
UL.WOLNOŚCI 282A M.11
41-800 Zabrze
CODE BIC / SWIFT mbank : BREXPLPWMBK
SORT CODE / NUMBER SETTLEMENT - 11402004
Mbank SA FORMERLY BRE BANK SA ( RETAIL BANKING ) LODZ ,
AL . PIŁSUDSKI 3 ,
90-368 Łódź

Entertainers ( bands , dance , actors, choirs, singers , soloists ) send an e- mail: witoldberus@wp.wp.eu only your photo to the directory and do not bear the costs of organization.

Works of art ( paintings, drawings , poems, photographs, sculptures , etc.) , please send (or bring in person ) at their own expense (reception also works at the expense of the author )
to the following address :
Miejski Ośrodek Kultury
ul. 3 Maja 91a
41-800 Zabrze.
Poland.
( work requiring framing the authors themselves bind / indicated plexiglass ) .

LÖSUNG
Ausstellung zeitgenössischer Kunst

Die erste Eröffnung der Ausstellung findet in Zabrze nehmen
18. Oktober 2014
der Stuhl . 18.00 Uhr (Samstag)

Die Ausstellung in Zabrzańskie MOK- in zu sehen sein , bis 15. November 2014
Die Ausstellung wird dann an das Zentrum für die Künste übertragen werden - Kartonovnia
in Warschau , ul. Hoza 51

Die zweite Eröffnung der Ausstellung findet in Warschau stattfinden
27. November 2014
der Stuhl . 19.00 Uhr (Donnerstag)

Die Ausstellung im Kunstzentrum - Kartonownia wird auf dem Display bis zum 9. Januar 2015.
Nach diesem Datum muss die Arbeit persönlich abgeholt werden oder auf Kosten des Autors zurückgegeben werden.
Frist für die endgültige Abnahme der Arbeiten : 9. Februar 2015

Teilnehmenden Künstler in der Ausstellung seiner Werke können persönlich oder per Post auf eigene Kosten zu liefern. ( Maximale Größe: 2m x 2m )
Das Thema der Arbeit jede Technik in beliebiger Reihenfolge.
Einträge sind zu richten an :

Miejski Ośrodek Kultury
Ul. 3. Maja 91a,
41-800 Zabrze.
Polen ,
Büro: Tel. / Fax: +48 32/278 08 02 ,
Tel.: +48 531 614 667

Die Veranstalter haften nicht für Schäden, die beim Transport.

Einsendeschluss :
Vom 1. Juli 2014 bis 19. September 2014 ( dem Tag des Eingangs der MOK )
Nur an Werktagen von Montag bis Freitag von 7.00 bis 15.00 Uhr

Um in den Messeveranstalter einzuladen, Künstler, Musiker, Dichter, Schriftsteller , Architekten , Designer und Partner / Sponsoren .

Rufen Sie für Künstler aus verschiedenen Bereichen der Kunst für die Ausstellung " Atonement " in Zabrze

18. Oktober 2014 um 18:00 Uhr in der Stadtkulturzentrum in Zabrze wird die Eröffnung eines gemeinsamen internationalen Ausstellungen zeitgenössischer Kunst Fr: " Atonement " . ( Passwort -Betrieb: "Artists Opfer ").

Die Veranstalter wollen vom Schicksal wieder gut zu Opfern zu machen, lädt zu den ersten Minuten : . Kinder aus Waisenhäusern , Behinderte, Menschen mit Pflegeheimen , Obdachlose usw. .

Bei der Eröffnung dieser Menschen wollen zu servieren Essen, Trinken und Geschenke, so jetzt attraktiv an alle Sponsoren für die Hilfe in den Kauf dieser Produkte oder Nahrung, Getränke , Geschenke am Tag der Öffnung. Logo des Sponsors , die die Aktion unterstützen wird erscheint in allen Materialien, die Förderung der Veranstaltung . (Internet, Banner, Plakate , Medien, Kataloge) .

Die Ausstellung kann teilnehmen:
1 Absolventen Kunstschulen (einschließlich Studenten und licencjaci )
2 Mitglieder ZPAP ZPAF , ZLP , SPP
3 Künstler Maler, Bildhauer, Grafiker, Designer , Fotografen , Schriftsteller, Dichter , Architekten -, Video- Künstler, Performer und Künstler durch den Veranstalter der Ausstellung zugelassen.
Die Ausstellung ist aus der ganzen Welt offen Künstlern . Neben der gerade die Eröffnung der Kunstwerke in der Lage, die vielen Unterhaltungskünstler zu genießen.

Teilnehmenden Künstler in der Ausstellung ( Gebühr für die Teilnahme an der Ausstellung von 120 zł oder € 30 - für Print- Kataloge, Plakate , Banner, Öffnung , Erfrischungen )

Entertainer , Bands können auch bis zum 19. September 2014
(Es sind Wohltätigkeit, sondern wird im Ausstellungskatalog gestellt werden ) .
Kontakt : Witold Berus tel +48 885 434 930
E-mail: witoldberus@wp.eu

Die Teilnehmer der Ausstellungskatalog senden Material per
E-Mail : witoldberus@wp.eu

All das Material, in das Verzeichnis zu senden in eine E-Mail ( die Gegenstand der Lieferung, geben Sie bitte den Namen des Künstlers ) :
Ein Künstlerportrait Foto (jpg)
2 Arbeits Bild (jpg)
3 CV Schöpfer (Word)
4 Kopie des Zahlungsbeleges der Organisations (jpg)

Konto, für das Organisationsgebühr muss bezahlt werden (120 zł oder
30 EURO)
POLEN :
21 1140 2004 0000 3402 5371 1922
SEBASTIAN BERUS
UL.WOLNOŚCI 282A M.11
41-800 Zabrze
AUSLAND :
PL21 1140 2004 0000 3402 5371 1922
SEBASTIAN BERUS
UL.WOLNOŚCI 282A M.11
41-800 Zabrze
Code BIC / SWIFT mBank : BREXPLPWMBK
SORT CODE / NUMBER SIEDLUNG - 11402004
MBank SA FRÜHER BRE BANK SA ( RETAIL BANKING ) Lodz,
AL . Pilsudski 3,
90-368 Łódź

Entertainer ( Bands , Tanz, Schauspielern, Chören , Sängern, Solisten) senden Sie eine e-mail: witoldberus@wp.wp.eu nur Ihr Foto in das Verzeichnis und nicht die Kosten für die Organisation zu tragen.

Kunstwerke ( Gemälde, Zeichnungen, Gedichte , Fotografien, Skulpturen , etc.) , bitte senden Sie ( oder bringen in Person) auf eigene Kosten ( Empfang funktioniert auch auf Kosten des Autors )
an folgende Adresse :
Miejski Ośrodek Kultury.
Ul. 3 Maja 91a
41-800 Zabrze.
Polen
(Arbeit erfordern, der Festlegung der Autoren selbst binden / Hinweise Plexiglas)

NÁPRAVA
Výstavu současného umění

První vernisáž výstavy se bude konat v Zabrze
18.října 2014
křeslo . 18:00 ( sobota)

Výstava v Zabrzańskie MOK - in bude k vidění až do 15.listopadu 2014
Výstava pak bude převedena na Center for the Arts - Kartonovnia
ve Varšavě na ul. . Hoza 51

Druhá vernisáž výstavy se bude konat ve Varšavě
27.listopadu 2014
křeslo . 19:00 ( čtvrtek)

Výstava v Art Centru - Kartonownia bude k vidění až do 09.01.2015 .
Po tomto datu , musí býtpráce odebrat osobně nebo mohou být vráceny na náklady autora .
Uzávěrka pro konečné přijetí práce: 09.02.2015

Umělci podílející se na výstavě jeho prací lze doručit osobně nebo poštou na vlastní náklady . ( Maximální velikost : 2m x 2m )
Předmětem práce jakékoliv techniky v libovolném pořadí .
Příspěvky by měly být předkládány pro :

Miejski Ośrodek Kultury
ul. . 3 Maja 91a ,
41-800 Zabrze ,
Kancelář : tel. / Fax : + 48 32/278 08 02 ,
Tel : +48 531 614 667

Organizátoři nenesou odpovědnost za jakékoli škody během přepravy .

Termín pro podání žádostí :
Od 1.7.2014 do 19. září 2014 (datum doručení do MOK )
Jen ve všední dny od pondělí do pátku od 7:00 - 15:00

Pro účast v organizátorů výstavy pozvali , umělci , hudebníci , básníci , spisovatelé , architekti , designéři a partneři / sponzoři .

Výzva pro umělce z různých oblastí umění na výstavě " smíření " v Zabrze

18.října 2014 v 18:00 hod. v Městském kulturním středisku v Zabrze bude otevření kolektivní mezinárodní výstavy současného umění Pá : " Pokání " . ( Provoz Heslo : " Umělci oběti " ) .

Organizátoři chtějí napravit obětem osudem , pozvání na otevírací minut : . Děti z dětských domovů , osoby se zdravotním postižením , osoby s domovy sociální péče , bezdomovci atd. .

Při otevření těchto lidí, kteří chtějí sloužit až potravin, nápojů a dárků , takže nyní apelovat na všem sponzorům za pomoc při nákupu těchto výrobků nebo poskytnutí jídlo, pití , dárky v den otevření . Logo sponzora , který bude podporovat akce se objeví ve všech materiálech , které podporují tuto událost . ( Internet , bannery , plakáty , média , katalogy ) .

Výstava se může zúčastnit:
První absolventi uměleckých škol ( včetně studentů a licencjaci )
2 Členové ZPAP ZPAF , ZLP , SPP
3 umělci malíři , sochaři , grafici , designéři , fotografové , spisovatelé , básníci , architekti , video umělci , umělci a umělci přijati pořadatelem výstavy .
Výstava je otevřena umělcům z celého světa . Kromě sledování otevření uměleckých děl budou moci vychutnat mnoho baviči .

Umělci podílející se na výstavě ( poplatek za účast na výstavě ve výši 120 zł nebo 30 eur - pro tisk katalogů, plakátů , bannerů , otevření , občerstvení )

Baviči , mohou kapely i do 19.září 2014 platí
( K dispozici jsou charity , ale budou umístěny v katalogu k výstavě ) .
Kontakt : Witold Berus tel. +48 885 434 930
E - mail: witoldberus@wp.eu

Účastníci katalogu výstavy zaslat materiál e - mail: witoldberus@wp.eu

Veškerémateriály do adresáře poslat v jednom e -mailu (předmět dodávky , prosím, zadejte jméno umělce ) :
1 umělec fotografii portrét ( jpg )
2 pracovní obrázek ( jpg )
3 CV tvůrce ( Word )
4. kopie dokladu o zaplacení organizačního (jpg )

Účtu, ke kterému organizační poplatek musí být uhrazen (120 zł nebo
30 EURO )
POLSKO :
21 1140 2004 0000 3402 5371 1922
SEBASTIAN BERUS
UL.WOLNOŚCI 282a M.11
41-800 Zabrze
ZAHRANIČÍ :
PL21 1140 2004 0000 3402 5371 1922
SEBASTIAN BERUS
UL.WOLNOŚCI 282a M.11
41-800 Zabrze
KÓD BIC / SWIFT mBank : BREXPLPWMBK
SORT CODE / ČÍSLO vypořádání - 11402004
MBank SA DŘÍVE BRE BANK SA ( RETAIL BANKING ) LODŽ ,
AL . Piłsudski 3 ,
90-368 Łódż

Baviči ( kapely , tanec, herectví , sbory , zpěváci , sólisté ) pošlete e -mail : witoldberus@wp.wp.eu pouze své fotografie do adresáře a nemají nést náklady na organizaci .

Umělecká díla ( obrazy , kresby , básně , fotografie, sochy , atd. ) , prosím pošlete ( nebo přinést osobně ) na vlastní náklady ( recepce funguje i na úkor autora)
na následující adresu :
Miejski Ośrodek Kultury
ul. 3 Maja 91a
41-800 Zabrze.
Poland
( Práce vyžadující rámování autory sami váží / indikována plexisklo ) .
.

Veniteci a trovare
dal 18 ottobre al 15 novembre 2014

Che Tempo fa

Recensioni

Caricamento...
Caricamento...
In questa zona i nostri Partner offrono: