Login Accedi ^
Italiano
Registrati
Registrati su Weekeep! Trova i tuoi amici di Facebook, organizza i tuoi viaggi e visita oltre 1.000.000 eventi in tutto il mondo!
Accedi con Facebook
Accedi con Google+
Facebook Google+
X
RISULTATI
MAPPA
DETTAGLIO
$mapTile_Titolo
$mapTile_Immagine
$mapTile_Indirizzo
$mapTile_LastMinute
$mapTile_Durata
Località
Dormire
Mangiare
Offerte Speciali
Eventi
Mostra tutte le 7 categorieMostra meno categorie
Mostra tutte le 11 LOCALITAMostra meno località
Mostra tutte le 23 sistemazioniMostra meno sistemazioni
PREZZO : da € a
OSPITI :
CAMERE :
STELLE : da a
Mostra tutte le 13 categorieMostra meno categorie
Mostra tutte le 13 categorieMostra meno categorie

HAPPY ART present Sandra Strele personal exhibitions "PLACE 57/24" Maecenas Inara Teterev art schola

Happy Art Museum Dzirnavu 67/7.level GALLERIA RIGA, Riga, Lettonia
Google+

Latvijas Mākslas Akadēmijas beidzējas Sandras Strēles diplomdarba gleznu sērijas izstādi. Multimediālu projektu.
Sandras Strēles personālizstāde Happy Art Museum
Galerija Happy Art Museum aicina Jūs apmeklēt Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības apakšnozares studentes Sandras Strēles personālizstādes „VIETA 57/24” atklāšanu 2014.gada 4.jūnijā plkst.18:00. Ar šo izstādi Sandra Strēle noslēdz savas bakalaura studijas LMA Glezniecības apakšnozarē. Izstāde „VIETA 57/24” tapusi pateicoties „Mecenātes Ināras Teterevas stipendijai mākslā” finansiālajam atbalstam. Izstāde apskatāma no 5.jūnija līdz 25.jūnijam, Galleria Riga 7.stāvā, Dzirnavu iela 67, Rīga katru dienu no 13:00 līdz 22:00, svētdien no 13:00 līdz 21:00.
„VIETA 57/24” ir stāsts, kurā visums tēlaini koncentrēts vienā privātmājas teritorijā, skatītājam kā kino pakāpeniski atklājot arvien jaunus kadrus gleznu formā. Tas ir kā stāsts, kas skatītājam jāizdzīvo pašam- gleznieciski dokumentāls stāsts. Izmantojot dažādus gleznieciskās izteiksmes līdzekļus Sandra panākusi iecerēto noskaņu, kas instalācijas telpā rada sirreālu, noslēpumainu un izkliedētu sajūtu. Instalācija ar dažādu mediju spēcīgu apvienojumu reflektē par atmiņām, to fragmentāro dabu, kas darbos tiek attēlota fotogrāfiska bezfokusa attēla veidā, akcentējot vien dažas šķietami nejaušas detaļas. Tomēr ar katru instalācijas elementu skatītājs atklāj arvien vairāk jaunus faktus par konkrēto lokāciju, kuras koordinātas ir 57 garuma grādi un 24 platuma grādi. Tā darbojas kā laikā sastindzināts attēls, kam lemts izdzīvot tikai fotogrāfijās, gleznās un stāstos.
Sandra Strēle Erasmus apmaiņas programmas ietvaros studējusi Antverpenes Karaliskajā Mākslas akadēmijā Beļģijā. Jaunā māksliniece piedalījusies grupu izstādēs gan Latvijā, gan ārzemēs, līdzdarbojusies vairākās starptautiskās meistardarbnīcās, kā arī sarīkojusi vairākas personālizstādes trīsdaļīgā cikla "MEŽS" ietvaros. 2012.gadā Sandrai tika piešķirta Mecenātes Ināras Teterevas stipendija mākslā. Sandra Strēle veido galvenokārt lielformāta instalācijas, apvienojot dažādus medijus. Topošā gleznotāja izceļas ar savu individuālo redzējumu, darbu vērienību, izteikto kompozīcijas un krāsu izjūtu, kā arī ar netradicionālu izstāžu vietas izvēli, piemēram, Kokvilnas fabriku vai Ēģiptes evaņģēliski luterisko baznīcu.

Happy Art Museum@ Sandra Strele solo " PLACE 57/24 " Maecenas Inara Teterev art scholarship .
Latvian Academy of Arts graduate of Sandra Boom final work a series of paintings exhibition. Multimedia project.
Sandra Strele solo
Happy Art Gallery invites you to visit the Latvian Academy of Art student Sandra Strele solo " PLACE 57/24 "
opening on June 4 , 2014 plkst.18 : 00th
With this exhibition , Sandra Strele concluded her bachelor Academy of Art.
Exhibition " PLACE 57/24 " was created thanks to the " Maecenas Inara Teterev art scholarship " financial support . Exhibition on view from June 5 to June 25 ,
Galleria Riga 7th floor , 67 Dzirnavu Street , Riga every day from 13:00 to 22:00 , Sunday from 13:00 to 21:00 .
" PLACE 57/24 " is a story in which the universe figuratively concentrated in one private area to film the viewer gradually revealing more and more new footage in the form of paintings . It's like a story that the viewer must survive himself artistically - documentary story . Through a variety of painterly expression Sandra reached the intended mood of the installation space creates a surreal , mysterious and diffuse sense . Installation with a powerful combination of a variety of media reflects on the memories of the fragmented nature of the work is displayed in a photographic image in the form of focus , emphasizing just a few seemingly random details. However, with each element of the installation the viewer discovers more and more new facts about the specific location to which coordinates are 57 degrees longitude and 24 degrees latitude . It acts as a time Petrified image , destined to survive only with photographs, paintings and stories .
Sandra Strele Erasmus exchange program studied at the Antwerp Royal Academy of Fine Arts in Belgium. The new artist has participated in group exhibitions in both Latvian and abroad, participated in several international workshops , as well as organized several solo three-part series " FOREST " program. In 2012 , Sandra was awarded the patroness of Inara Teterev scholarship . Sandra Strele consists mainly of large-scale installations, combining different media. The future artist distinguished by his personal vision of the work of ambition , expressed a sense of color and composition , as well as exhibition space with unconventional choices such as Egyptian cotton factory or the Lutheran church.


Сандра Стреле соло " МЕСТО 57/24 " Премия Мецената Инара Тетерева по искусству.
Дипломная работа выпускницы Латвийской Академии художеств Сандры Стреле. Выставка Серии картин. Мультимедийный проект.
Галерее HAPPY ART представляет соло выставку Сандры Стреле " МЕСТО 57/24 " открытие 4 июня 2014 в 18 : 00
Галерея HAPPY ART приглашает Вас посетить выставку Сандры Стреле " МЕСТО 57/24 " открытие 4 июня 2014 в.18 : 00
С этой выставкой Сандра Стреле окончила отделение живописиХудожественной Академии. Выставка " МЕСТО 57/24 " была создана благодаря финансовой поддержке " Премии и специальной стипендии по искусству Мецената Инары Тетеревой ".
Выставка с 5 июня по 25 июня , Galleria Riga 7-й этаж , 67 улица Дзирнаву , Рига ежедневно с 13:00 до 22:00 , воскресенье с 13:00 до 21:00.
" МЕСТО 57/24 " это история , в которой Вселенная образно сосредоточена в одной приватной зоне. Выставка как фильм зрителю постепенно раскрывает все новые и новые кадры в виде картин . Это как история о том, что зритель должен выжить себя художественно - в документальной повесте. Благодаря целому ряду живописного выражения Сандра достигает предполагаемого настроения сюрреалистического, таинственного пространства. Установка с мощным сочетанием различных средств массовой информации отражает фрагментированные воспоминания. Работы отображается в фотографическом изображения вне фокуса, подчеркивая лишь несколько казалось бы, случайных деталей. Тем не менее, с каждым элементом установки зритель обнаруживает все новые и новые факты о конкретном месте, у которого координаты 57 градусов долготы и 24 градусов широты. Она выступает в качестве временного Окаменевшие изображения, которые выживают только в фотографиях, картинах и рассказах.
По Программа обмена Эразм Сандра Стреле училась в Королевской академии изящных искусств Антверпена в Бельгии. Новый художник участвовала в групповых выставкахв Латвие и за рубежом, участвовала в нескольких международных семинарах, а также организовала несколько сольных программ из трех частей серии "Лес". В 2012 году Сандре была присуждена стипендия покровительницы Инары Тетеревой. Сандра Стреле в основном работает с крупномасштабных холстами, комбинируя различные средства носителей информации. Художник отличается личным видением, работы амбициозны, А также нетрадиционных варианты выставочных пространств, таких как египетская хлопка фабрика и лютеранская церковь.

LTD."HAPPY ART MUSEUM",
DAGS VIDULEJSⒸ +37129595885
https://www.facebook.com/VIDULEJS
GAĻINA MAKSIMOVAⒸ+37129177748
ANITA UZULNIECE 2 9187510
LIGITA VIDULEJA 26189810
IGORS VATOĻINS 29642746
DANIELS VIDULEJS 20229115
IRĒNA SVIKLANA 27434013
ULDIS KALNS 28386922

Galerijas pastāvīgā 20 mākslinieku grupa- JURIS DIMITERS, SERGEJS DJOMINS, ARTŪRS BĒRZIŅŠ, DAGS VIDULEJS, ZIGMUNDS BIELIS, ILZE JAUNBERGA, VIJA DZINTARE, KARINA RUNGENFELDE, GUSTAVS FILIPSONS, AIGARS TAVKINS, ALEKSANDRS MAKARENKO, JANA ŅESTEROVIČA, VIKTORIJA KOSENKO, VIKTORS KOSENKO, BABKENS STEPANJANS, INGRĪDA IRBE, LAURIS MĪLBRETS, kas piegādā svaigus darbus kopizstādēm un regulāri rīko personālizstādes un kurus pārstāvam Latvijas un ārzemju mākslas tirgos, izsolēs un izstāžu zālēs..,, kā arī pastāqvīgā kolekcijā var apskatīt DŽEMMAS SKULMES, HELĒNAS HEINRIHSONES, LAIMAS EGLĪTES, OTTO ZITMAŅA, KĀRĻA VĪTOLA, NORMUNDA PUČA u.c. darbus. Apmaiņas izstāžu ietvaros katru gadu izstādām savā galerijā vairākas ārzemju mākslas kolekcijas. 2013 gadā pārstāvējām Latviju Beļģijas un Krievijas mākslas mesās. Tāpēc šogad pretī redzēsim pie mums Rigā mākslu no Beļģijas, Bali un ART MOSCOW dalībniekiem. Sogad jau pabijām ar pastāvīgo autoru kolekciju FRANKFURTĒ. Tāpēc sekojiet mūsu info, jo vecajos -"maksas mēdijos" nereklamējamies & apstiprinam visus draugus draugos,
http://www.draugiem.lv/laimigas-makslas-muzejs/
http://www.draugiem.lv/laimigasmakslasmuzejs
https://www.facebook.com/HappyArtEuroClub
http://www.facebook.com/HappyArtMuseum
https://www.facebook.com/PINAKOTEKA
https://plus.google.com/+HappyartmuseumCo

Notiek intelektuāls izglītojošs diskusiju EIRO KLUBS 18:00 ar jau simtos zinātnieku, filozofu, kuratoru lekciju cikliem un priekšlasījumiem. Sezonu pie mums nospēlējusi "Sudraba Laikmeta" teātra trupa lietuviešu režisora Valdemara Mikšus vadībā, "Buto" kustību teātris,...mūziķi, aktieri un dzejnieki, kas pie mums regulāri uzstājās - tas ir LAIMĪGĀS MĀKSLAS MUZEJS.- mūsu pašu darbi. Trīs gadus darbojāmies mūsu uzbūvētajā Pinakotēkas izstāžu biroju ēkā, kurā pasākumus patreiz nespējam apmaksāt, tāpēc izīrējam to mūsu informatīvajam draugam -DRAUGIEM.LV. Rīkojam Rietumu bankā, Lidostā Rīga, Arhitektūras muzejā utt. un piedāvājam sagatavotās apmaiņas izstādes arī JUMS. Un sagaidām pasākumu piedāvājunus arī no Jums. Taču pastāvīgi piekto gadu bez brīvdienām septiņas dienas nedēļā 13-22 HAPPY ART MUSEUM/ Galleria Riga 7. līmenis, kur mūsu galerijas telpās darbojamies arī kā kafejnīca ar 100 šķirnu Portugāļu vīnu kolekciju par veikala cenām, kafiju, tēju, šokolādi, Rīgas Laika visu nummuru kolekciju utt.

HAPPY ART MUSEUM
offers for art lovers
"TOP 70" Best PORTUGUESE WINE COLLECTION.
The largest Latvian porto taste masterpieces range.
Our favorite "MYTHOS"
HAPPY ART CAFE-WINE SHOP
GALLERIA RIGA 7.level
1:00 p.m. to 22:00 without a holidays
The people of the wonderful work consists Happy Art Museum
Cilvēki, no kuru brīnišķīgajiem darbiem sastāv Laimīgās Mākslas Muzejs
Люди, из замечательно сделанных работ которых состоит Музей Счастливого Искусства.
HAPPY ART MUSEUM ir cilvēki, kas veido notikumus, informāciju, apgrozās, piedalās ar savu mākslu, darbu un intelektu.

Producers Group Ltd."Happy Art Museum" organizes art events in our “Pinakoteka" exhibition, office building https://www.facebook.com/PINAKOTEKA and in the Riga city center in luxurious entertainment and shopping arcade,"Galleria Riga" in 7.level (300m2).
There were several large-scale art events. Latvian and neighboring countries artists union group exhibitions, the atrical performances, seminars, corporative events, lectures, literal actions as well as foreign collection of exposure. Shows well attended (up to 500 people a day, free entrance, seven days a week, 13.00-21.00).
We offer to team up with the exchange of art exhibitions. We are ready to take Your exhibition, to take the exposure assembly, the opening event organization, advertising creation and publishing.

WE offer Cafe BAR Portuguese 100 wine collection 13-21
, ART STUDIO, CONFERENCE SPACE 100 CHAIRS AUDIO VIDEO SYSTEMS WIFI, BIGGEST RIGA ART SHOP:1000 ARTWORKS, EUROCLUB every saturday 18:00
We offer "Happy Art Museum" collection of the best Latvian contemporary artists recognized professionals paintings, sculptures, graphics. Contemporaries in the art that will become classics.
The proposed exhibition designed for the widest possible audience and visitors to address a variety of categories. "Happy Art Museum” primary mission is to provoke (encourage) the viewer on a conversation, a dialogue, we have an important each visitors viewpoint.

Veniteci a trovare
dal 4 al 25 giugno 2014

Che Tempo fa

Recensioni

Caricamento...
Caricamento...
In questa zona i nostri Partner offrono: